Properties Card v2

3 Columns

3 Columns With Box Shadow

2 Columns

2 Columns With Box Shadow

List View

List View With Box Shadow

So sánh các bảng liệt kê

So sánh