Properties Card v4

Without Box Shadow

With Box Shadow

So sánh các bảng liệt kê

So sánh